VOORDRACHTEN, CURSUSSEN, POSTERS EN BIJZONDERE CASUÏSTIEK VOOR DE JAARVERGADERING VAN HET NEDERLANDS OOGHEELKUNDIG GEZELSCHAP

De 218e vergadering van het NOG vindt plaats van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 maart in Martiniplaza te Groningen.
Uw voordracht, poster, cursus en/of mystery case kunt u aanmelden tot en met 15 december2023.
Voor uw opgave dient u het format en richtlijnen zoals ze hier staan te volgen. Uw inzendingen worden hierop mede beoordeeld; bijdragen die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen helaas niet worden geaccepteerd. Als voorbeeld: ‘de resultaten zullen besproken worden’ betekent dat u nog geen resultaten heeft en dat uw voordracht beter volgend jaar gepresenteerd kan worden. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken, namelijk als uw voordracht onder de noemer ‘breaking news’ valt.

 • De wetenschappelijke commissie bepaalt uiteindelijk de presentatievorm (voordracht of rapid fire/poster)
 • De abstracts van voordrachten  worden gepubliceerd in Acta Opthalmologica.

VOORDRACHT

Een voordracht duurt 6-7 minuten plus 3 minuten discussie, dus maximaal tien minuten spreek-, discussie- en wisseltijd. De discussie vindt aansluitend op de voordracht plaats. Tien minuten na de eerste spreker begint de 10-minuten voor voordracht en discussie van de volgende spreker. Van sprekers wordt verwacht dat zij hun voordracht goed geoefend en getimed hebben. Een voorwaarde voor de aanmelding van een voordracht is een gestructureerd abstract. U kunt hiervoor dit template gebruiken - wijzig wel de naam van het document.
Naast een gestructureerd Engelstalig abstract voor de ACTA dient u ook een korte Nederlandstalige samenvatting (10 regels) in te leveren voor het programmaboekje. Deze volgt het format: Doel, Methode, Resultaten en Conclusie.

Een abstract voor de ACTA dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • opgesteld in het Engels,
 • heeft maximaal 250 woorden en
 • bestaat uit de volgende onderdelen: Introduction, Patients (or Materials) and Methods, Results and Conclusion.

Vermeld auteursnamen en afflilates.
Meer details over het format vindt u in de Guidelines Acta.

POSTER/ RAPID FIRE

Posterpresentaties worden dagelijks gepland in het wetenschappelijk programma en de auteurs van de posters worden verzocht een ‘rapid fire’ presentatie te houden van 1,5 minuut met 1,5 minuut discussie, maximaal 3 minuten. Ook van deze sprekers wordt verwacht dat zij hun postervoordracht goed geoefend en getimed hebben. Case reports zijn altijd een poster, tenzij ze als ‘mystery case’ zijn verpakt.

Let op: wij verzoeken u toestemming te geven voor het publiceren van uw poster op deze website. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie dient u dat aan te geven bij het aanmelden van uw poster.

De posters van de afgelopen jaren vindt u via onderstaande links:

CURSUS

Cursussen die betrekking hebben op deelspecialismen worden beoordeeld op hun didactische waarde. Wij vragen u ook het onderwerp, doelgroep en welk doel wordt nagestreefd te vermelden.
De standaardtijd van een cursus is 60 minuten, eventueel kan een langere cursus worden opgesplitst in meerdere blokken.
Om de impact te verhogen, zou het prettig zijn als deelnemers van een cursus de mogelijkheid krijgen om na afloop een PDF van de cursus te downloaden.

MYSTERY CASE

Casuïstiek krijgt de laatste jaren steeds minder aandacht en dat is jammer.
Voor het programmaonderdeel mystery cases zoeken we bijzondere casuïstiek waarbij het publiek geprikkeld wordt om interactief mee te denken naar de juiste diagnose en/of behandeling. Voorwaarde voor de mystery case: de uiteindelijke diagnose of effectieve behandeling is bekend. U verklapt de oplossing pas op de laatste dia.
Duur van de presentatie en discussie: 5 minuten: 3 minuten presentatie en 2 minuten discussie.
We nodigen u uit om uw bijzondere casuïstiek aan te melden!

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

Door het invullen van het formulier verklaart u de richtlijnen gelezen te hebben en er mee in te stemmen.

ALLEEN NOG LEDEN KUNNEN EEN VOORDRACHT EN/OF RAPID FIRE/POSTER PRESENTEREN

Voordrachten kunnen uitsluitend door de opgegeven 1e auteur en lid van het NOG gehouden worden.
Maximaal 1 voordracht en 1 poster (eerste, presenterend auteur) per NOG lid.

DISCLOSURE REGEL VASTGESTELD DOOR DE ACCREDITATIECOMMISSIE

In het Accreditatie Overleg (AO) d.d. 17 juni 2013 is besloten dat sprekers tijdens geaccrediteerde bijeenkomsten een disclosure slide in hun presentatie moeten opnemen, als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie.
De inhoud van de bijgevoegde disclosure slide is geaccordeerd door de CGR (code geneesmiddelenreclame) en IGZ (inspectie voor de gezondheidszorg).

disclosure

De dia's zijn te downloaden van deze site. Zowel voor powerpoint als keynote is de dia in breedbeeld formaat, u kunt het formaat wijzigen in uw presentatie.

Disclosure dia powerpoint
Disclosure dia keynote

Toelichting: disclosure sheet.

U dient deze dia te gebruiken als eerste dia in uw (poster)presentatie!

RICHTLIJNEN VOOR HET SCHRIJVEN EN INDIENEN VAN EEN VOORDRACHT, CURSUS, POSTER OF MYSTERY CASE

 1. Titel: zo kort mogelijk en informatief.
  Auteurs: naam en voorletters van alle auteurs zonder titulatuur.
  Doel: een korte en duidelijke omschrijving van het doel en de achtergronden van het onderzoek.
  Methode: bondige beschrijving van de methode waarmee u uw onderzoeksvraag tracht te beantwoorden.
  Resultaten: noem de belangrijkste uitkomsten van uw studie.
  Conclusie: benadruk welke conclusies uit uw resultaten te trekken zijn.
 2. Geef aan of het een voordracht, een poster, cursus of mystery case betreft en maak uw audiovisuele wensen kenbaar.
 3. Geef aan onder welk onderwerp uw bijdrage geplaatst moet worden.
 4. Formulieren die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet geaccepteerd. (Als uw voordracht of poster niet wordt geaccepteerd, wordt deze geretourneerd met opgave van reden van afkeuring. Hierover is geen correspondentie mogelijk).
BELANGENVERSTRENGELING

Om iedere vorm van ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te bieden in eventueel conflicterende belangen dient u eventuele conflicterende belangen te vermelden in uw presentatie. Hiervoor dient u de disclosure dia te gebruiken - zie hierboven.

Bij presentaties is het voor de toehoorder/lezer van belang te weten in hoeverre er bij de spreker, of bij diens eventuele mede-auteurs, sprake is van een belangenverstrengeling.

Het bestaan van belangenverstrengeling hoeft presenteren niet in de weg te staan maar er dient voldaan te worden aan twee voorwaarden.

 • Ten eerste dient de presenterende naar eer en geweten vertekening van de resultaten te vermijden.
 • Ten tweede dient de toehoorder/lezer op de hoogte gesteld te worden van een potentiële belangenverstrengeling.
Het gaat hierbij zowel om voordrachten en posters gepresenteerd op de jaarvergadering als om alle overige door het NOG geaccrediteerde bij- en nascholing.

Benodigde verklaring

De te verschaffen informatie is tweeledig.

 • Ten eerste dienen de subsidiegevers/financiers van het gepresenteerde onderzoek genoemd te worden. Dit kan dus gecombineerd worden met een acknowledgement.
 • Ten tweede, indien er sprake is van een (financiële) relatie tussen één of meer auteurs en één of meer bedrijven, dan dient de soort relatie toegelicht te worden. Dit gaat verder dan alleen (mede)financiering van het betreffende onderzoek, zoals moge blijken uit onderstaand overzicht (bijvoorbeeld een betaald adviseurschap of het houden van betaalde lezingen voor een bedrijf dat actief is in het betreffende wetenschapsgebied dient ook vermeld te worden).

De codes zijn zoals gehanteerd door de American Academy of Ophthalmology.

Soort relatie Code Omschrijving
adviseurschap C (consultant) Betaald adviseurschap; betaald congresbezoek
werknemer E (employee) Werknemer, inclusief deeltijd en nulaanstelling
betaalde lezingen L (lectures) Reiskostenvergoedingen of andere vergoedingen voor het houden van lezingen op uitnodiging
aandeelhouder O (owner) Een of meerdere aandelen in of (mede)eigenaar van
patentbezitter P (patent) Een of meerdere patenten of royalty’s
financiering onderzoek S (support) Financiering van onderzoek in engere zin
FORMULIER AANMELDEN POSTER, VOORDRACHT, CURSUS, MYSTERY CASE 2024

Klik hier of op de afbeelding hieronder om naar het formulier te gaan.

posters

De aanmelding voor voordrachten is beschikbaar tot medio december.
Formulieren verzonden na 15 december 2023 kunnen niet in behandeling worden genomen.

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag